AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU I okresu finansowania projektu „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka rehabilitacyjno terapeutyczna dla osób z autyzmem podobnymi zaburzeniami”

AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU I okresu finansowania projektu
Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka rehabilitacyjno terapeutyczna dla osób z autyzmem
i podobnymi zaburzeniami

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka rehabilitacyjno terapeutyczna dla osób z autyzmem i podobnymi zaburzeniami” finansowanego przez PFRON w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem NIE Z TEJ BAJKI poszukuje Wykonawcy, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności zrealizuje następujące zamówienie:

AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka rehabilitacyjno terapeutyczna dla osób z autyzmem i podobnymi zaburzeniami

Zamawiający:

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem NIE Z TEJ BAJKI, ul. Grójecka 97/700, 02-120 Warszawa

Miejsce przeprowadzenia audytu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem NIE Z TEJ BAJKI, ul. Grójecka 97/700, 02-120 Warszawa

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego I okresu finansowania

projektu „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka rehabilitacyjno terapeutyczna dla osób z autyzmem
i podobnymi zaburzeniami)” finansowanego przez PFRON w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”.

Zakres audytu obejmuje okres trwania I okresu finansowania projektu, tj. od 1 kwietnia 2023 r. do
31 marca 2024 r.

Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w

ramach realizacji zadania/projektu są kwalifikowalne, a zadanie/projekt jest realizowany

zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie.
Raport z audytu należy sporządzić do 20 kwietnia 2024 roku.

Cel projektu:

Celem projektu jest rehabilitacja i terapia prowadzona w placówce w sposób stały i długoterminowy na rzecz dorosłych osób z autyzmem oraz pomoc w wydobyciu się z sytuacji wykluczenia społecznego poprzez zajęcia służące poprawie funkcjonowania Beneficjentów na poziomie zadaniowym, społecznym i emocjonalnym oraz zmierzające do aktywizacji, readaptacji, zwiększenia samodzielności.

Numer umowy i koszty projektu:

Umowa nr ZZB/000892/BF/D z dnia 10 lipca 2023 roku.

Całkowite koszty projektu: 1 828 544,00 zł; koszty I okresu finansowania: 556 292,00 zł

Zakres zamówienia obejmuje:

1) przeprowadzenie audytu i przygotowanie raportu z audytu, zgodnie z wytycznymi PFRON,

a także innymi obowiązującymi przepisami i zasadami,

2) przygotowanie trzech egzemplarzy papierowych raportu z audytu, a także przekazanie go

zamawiającemu w wersji elektronicznej.

Oferta powinna określić cenę brutto oraz możliwy termin przeprowadzenia audytu.

Wykonawca przeprowadza audyt zewnętrzny projektu i opracowuje raport z audytu zgodnie z

wytycznymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

zamieszczonymi na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-aktualnie-realizowane-konkursy/dzialamy-razem-konkurs-12022/dokumentacja-konkursowa/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego/

Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

2) Ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

3) Ma obejmować całość zamówienia

Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem NIE Z TEJ BAJKI, ul. Grójecka 97/700, 02-120 Warszawa lub elektronicznie na adres: e-mail: kalina.mlacka@op.pl do dnia 23 lutego 2024 r.

Pozostałe informacje:

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem NIE Z TEJ BAJKI zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Wersja PDF