„Pokonamy bariery”

Projekt pn „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizowany w ramach Konkursu 1/2020 „Pokonamy bariery”, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania PFRON wynosi 253 500 złotych, całkowita wartość zadania wynosi 269 175 złotych.

Celem projektu jest są profesjonalne działania asystenckie, służące efektywnej poprawie funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu.

Poprzez asystowanie i wspieranie podopiecznych w naturalnym środowisku społecznym i podczas działań zwiększających samodzielność, kompetencje społeczne, emocjonalne i zadaniowe, beneficjenci doświadczają rzeczywistego włączenia społecznego, a

rodziny wytchnienia.