Polityka prywatności i Cookies

Pobierz ten dokument w formacie pdf

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej działającej pod adresem www.nieztejbajki.pl (dalej: „Strona internetowa”).

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej bajki” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Grójecka 97, 02-120 Warszawa), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000338175, posiadające NIP: 1132782690, numer REGON: 142077917 (dalej: „Administrator”).

 

Kontakt z Administratorem

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: szkolanieztejbajki@gmail.com.

 

Środki ochrony danych osobowych

 

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

 

Korzystanie ze Strony internetowej wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Publikacja komentarza pod wpisem na Stronie internetowej

 

1)      adres poczty elektronicznej;

2)      wybrana przez Ciebie nazwa;

3)      opcjonalnie – Twoja witryna internetowa.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

(przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Podanie ww. danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu opublikowania komentarza pod wpisem na Stronie internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność publikacji komentarza).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe w powyższym celu do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowy

1)      imię;

2)      nazwisko;

3)      podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres e-mail; adres do korespondencji; numer telefonu).

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe w powyższym celu do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

     

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

1)      imię;

2)      nazwisko;

3)      firma;

4)      adres e-mail;

5)      adres zamieszkania/siedziby;

6)      numer PESEL/KRS;

7)      NIP.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe w powyższym celu do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.

 

   

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Administrowanie Stroną internetową

1)      adres IP;

2)      data i czas serwera;

3)      informacje o przeglądarce internetowej;

4)      informacje o systemie operacyjnym.

 

Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Strony internetowej (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Strony internetowej w sposób prawidłowy).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe w powyższym celu do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem

 

 1. firma hostingowa;
 2. dostawca domeny.

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej.

 

Wykorzystywanie danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Uprawnienia

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 

Pliki cookies

 

 1. Administrator informuje, że Strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. zapewnienie prawidłowego działania Strony internetowej – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Strony internetowej, korzystanie z jej funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  2. zwiększenie komfortu przeglądania Strony internetowej – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie.
 3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się w dolnej części Strony internetowej.
 5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 6. Administrator korzysta wyłącznie z własnych plików cookies oraz plików dostarczanych przez Cookiebot, których działanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej (z tego względu nie możesz ich wyłączyć). Dzięki tym plikom możliwe jest m.in. informowanie Cię o plikach cookies działających na Stronie internetowej.
 7. Pliki cookies, o których mowa w pkt 6 powyżej, pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres 1 roku, chyba, że wcześniej zostaną one usunięte.
 8. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową.

Postanowienia końcowe

 

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Polityka obowiązuje od dnia 06.05.2021 r.