O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie przyjaciół osób z autyzmem
„Nie z tej bajki”

Stowarzyszenie zrzesza rodziców i terapeutów działających na rzecz dzieci z autyzmem. Podstawowe działania to organizowanie takiego rodzaju zajęć terapeutycznych, których brak w ofercie publicznej tj. zajęć grupowych, gdzie w różnorodnych formułach ćwiczone są umiejętności społeczne (zajęcia sportowe, kulturalne, okolicznościowe imprezy integracyjne itp.). Ponadto istotną sferą jest dokształcanie – zarówno rodzin w tematyce dotyczącej opieki rodzicielskiej i problemów dorosłości ich niepełnosprawnych dzieci, jak i profesjonalistów – w dziedzinie wysoko wyspecjalizowanej, wciąż aktualizowanej wiedzy o schorzeniu.
Podopiecznymi są dzieci z diagnozą autyzmu (około 30 osób) z Warszawy, woj. mazowieckiego i pojedyncze osoby z innych rejonów Polski. Do wielu działań są także włączani ich rówieśnicy z rodzin zagrożonych alkoholizmem, wykluczani ze względu na niski status ekonomiczny. Koszt udziału tej grupy jest wtedy finansowany ze środków własnych.
Wiele aktywności jest realizowanych w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego dzielnicy Ochota, gdzie zlokalizowana jest szkoła specjalna, do której uczęszcza większość dzieci. Środki pozyskiwane są głownie z dotacji celowych – gminy, miasta, województwa oraz programów pomocowych Unii Europejskiej.