AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU I okres finansowania projektu „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem”

AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU I okres finansowania projektu
„Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem”

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” finansowanego przez PFRON w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem
NIE Z TEJ BAJKI poszukuje Wykonawcy, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności zrealizuje następujące zamówienie:

AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem”

Zamawiający:

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem NIE Z TEJ BAJKI, ul. Grójecka 97/700, 02-120 Warszawa

Miejsce przeprowadzenia audytu:

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem NIE Z TEJ BAJKI, ul. Grójecka 97/700, 02-120 Warszawa

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Osobisty Asystent Osoby z Autyzmem” finansowanego przez PFRON w ramach Konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”.

Zakres audytu obejmuje okres trwania projektu, tj. od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Celem audytu zewnętrznego jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w

ramach realizacji zadania/projektu są kwalifikowalne, a zadanie/projekt jest realizowany

zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową oraz wydanie opinii w tym zakresie. Raport
z audytu należy sporządzić do 20 kwietnia 2024 roku.

Cel projektu:

Celem projektu jest są profesjonalne działania asystenckie służące poprawie funkcjonowania osób
z autyzmem i podobnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Poprzez asystowanie i wspieranie Beneficjentów w naturalnym środowisku społecznym i podczas działań zwiększających samodzielność, kompetencje społeczne, emocjonalne i zadaniowe, doświadczają oni rzeczywistego włączenia społecznego, a rodziny wytchnienia.

Numer umowy i koszty projektu:

Umowa nr ZZB/000840/BF/D z dnia 2 czerwca 2023 roku.

Całkowite koszty projektu: 524 700,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset, 00/100 złotych).

Zakres zamówienia obejmuje:

1) przeprowadzenie audytu i przygotowanie raportu z audytu, zgodnie z wytycznymi PFRON,

a także innymi obowiązującymi przepisami i zasadami,

2) przygotowanie trzech egzemplarzy papierowych raportu z audytu, a także przekazanie go

zamawiającemu w wersji elektronicznej.

Oferta powinna określić cenę brutto oraz możliwy termin przeprowadzenia audytu.

Wykonawca przeprowadza audyt zewnętrzny projektu i opracowuje raport z audytu zgodnie z

wytycznymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

zamieszczonymi na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-aktualnie-realizowane-konkursy/dzialamy-razem-konkurs-12022/dokumentacja-konkursowa/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego/

Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

2) Ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

3) Ma obejmować całość zamówienia

Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem NIE Z TEJ BAJKI, ul. Grójecka 97/700, 02-120 Warszawa lub elektronicznie na adres: e-mail: kalina.mlacka@op.pl do dnia 23 lutego 2024 r.

Pozostałe informacje:

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem NIE Z TEJ BAJKI zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Wersja PDF