Projekt pn. „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka rehabilitacyjno terapeutyczna dla osób z autyzmem i podobnymi zaburzeniami”

Projekt pn.
„Klub NIE Z TEJ BAJKI — placówka rehabilitacyjno terapeutyczna
dla osób z autyzmem i podobnymi zaburzeniami”
dofinansowany jest przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
i realizowany w ramach Konkursu 1/2022
na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wartość dofinansowania PFRON wynosi 1 544 725 złotych,
całkowita wartość zadania wynosi 1 828 544 złotych.
Celem projektu jest rehabilitacja i terapia prowadzona w placówce w
sposób stały i długoterminowy na rzecz dorosłych osób z autyzmem
oraz pomoc w wydobyciu się z sytuacji wykluczenia społecznego
poprzez działania zmierzające do aktywizacji społecznej, readaptacji,
zapewnienie osobom z autyzmem dostępu do pomocy w zakresie
zwiększenia samodzielności i autonomii.