„Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób z autyzmem” – podsumowanie 

Projekt pn. „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób z autyzmem” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Termin realizacji projektu: 1 marca 2022 r. – 31 marca 2023 r. 

Wartość dofinansowania PFRON: 394 466,80 zł, całkowita wartość zadania: 460 466,80 zł 

Beneficjentami projektu są podopieczni Stowarzyszenia „Nie z tej bajki” oraz osoby z autyzmem oczekujące na wsparcie, które nie uzyskują już wsparcia z systemu oświaty. 

Odbiorcami projektu są młode dorosłe osoby z autyzmem, które po ukończeniu edukacji nie mają instytucjonalnego wsparcia, a ze względu na specyfikę zaburzenia nie są 

kwalifikowane do WTZ ów i Środowiskowych Domów Samopomocy lub szybko z nich wypadają. 

W ramach projektu „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób z autyzmem” realizowane są następujące formy wsparcia grupowego: 

  • Zajęcia rozwijające umiejętności samoobsługowe 
  • Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną 
  • Zajęcia artystyczne 

Harmonogram działań 

➢ Tworzenie i weryfikacja Indywidualnych Planów Działań: 04.2022 

➢ Prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności samoobsługowe: 01.05.2022 – 31.03.2023 

➢ Prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną: 01.05.2022 – 31.03.2023 

➢ Prowadzenie zajęć artystycznych: 01.05.2022 – 31.03.2023 

➢ Koordynowanie projektu: 01.04.2022 – 31.03.2023 

➢ Obsługa księgowa: 01.04.2022 – 31.03.2023 

➢ Rekrutacja: 03.2022 

W okresie 01.03.2022 – 31.03.2023 udzielono łącznie 7 920 godzin wsparcia podczas zajęć grupowych: 

➢ Zajęcia rozwijające umiejętności samoobsługowe: 3 960 godzin 

➢ Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną: 2 640 godzin 

➢ Zajęcia artystyczne: 1 320 godzin 

Z zajęć skorzystało 15 Beneficjentów – osób z autyzmem