Projekt pn. „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób z autyzmem”

Projekt pn.
„Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna
dla osób z autyzmem”
dofinansowany jest przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
i realizowany w ramach Konkursu 1/2021 „Sięgamy po sukces”,
na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wartość dofinansowania PFRON wynosi 363 280 złotych,
całkowita wartość zadania wynosi 429 280 złotych.
Celem projektu jest rehabilitacja i terapia prowadzona w placówce w sposób
stały i długoterminowy na rzecz dorosłych osób z autyzmem oraz pomoc w
wydobyciu się z sytuacji wykluczenia społecznego poprzez działania
zmierzające do aktywizacji społecznej, readaptacji,
zapewnienie osobom z autyzmem dostępu do pomocy w zakresie zwiększenia
samodzielności i autonomii.