Projekt pn „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób z autyzmem”

Projekt pn. „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób z
autyzmem” współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Termin realizacji projektu: 1 marca 2022 r. – 31 marca 2023 r.
Wartość dofinansowania PFRON wynosi 363 280 złotych, całkowita wartość zadania wynosi
429 280 złotych.
Beneficjentami projektu są podopieczni Stowarzyszenia „Nie z tej bajki” oraz osoby z
autyzmem oczekujące na wsparcie, które nie uzyskują już wsparcia z systemu oświaty (pow.
24 roku życia). Dlatego bezpośrednim oddziaływaniom projektu zostaną poddane osoby i
rodziny już wstępnie umotywowane, które tylko czekają na taką możliwość. Odbiorcami
projektu będą szczególnie młode dorosłe osoby z autyzmem, które po ukończeniu edukacji
nie mają instytucjonalnego wsparcia, a ze względu na specyfikę zaburzenia nie są
kwalifikowane do WTZ ów i Środowiskowych Domów Samopomocy lub szybko z nich
wypadają.
Oto logistyka rekrutacji:

 1. Przyjęcie zgłoszenia osoby do projektu
 2. Spotkanie kwalifikacyjne z kandydatem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi z
  weryfikacją formalną (orzeczenie o
  niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, diagnoza)
 3. Kwalifikacja do projektu
 4. Rozpoczęcie działań zgodnie z IPD
  W ramach projekty „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla
  osób z autyzmem” realizowane są następujące formy wsparcia grupowego:
  • Zajęcia rozwijające umiejętności samoobsługowe
  • Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną
  • Zajęcia artystyczne