Projekt pn „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób z autyzmem”

Projekt pn „Klub NIE Z TEJ BAJKI – placówka terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób z autyzmem” dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizowany w ramach Konkursu 1/2021 „Sięgamy po sukces”, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania PFRON wynosi 36 280 złotych, całkowita wartość zadania wynosi 429 280 złotych.

Celem projektu jest rehabilitacja i terapia prowadzona w placówce w sposób stały i długoterminowy na rzecz dorosłych osób z autyzmem oraz pomoc w wydobyciu się z sytuacji wykluczenia społecznego poprzez działania zmierzające do aktywizacji społecznej, readaptacji,

zapewnienie osobom z autyzmem dostępu do pomocy w zakresie zwiększenia samodzielności i autonomii.